Notice: Undefined variable: version in /var/www/html/wp-content/plugins/simple-ldap-login/Simple-LDAP-Login.php on line 54
Yhdistyksen säännöt | Ellipsis

Yhdistyksen säännöt

Perustamiskokouksessa 10.6.2009 hyväksytyt ja yhdistyksen kokouksessa 10.10.2009 tarkennetut säännöt.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ellipsis. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalisena verkostona Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden yhdistyksen Delta ry:n (myöhemmin Delta) toiminnassa olleille sekä edistää matemaattista ja luonnontieteellistä maailmankuvaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• Tukee jäsenistön välistä viestintää ylläpitämällä teknistä infrastruktuuria, esimerkiksi sähköpostipalvelinta.
• Antaa tukea ammatillisissa asioissa järjestämällä tapaamisia ja seminaareja sekä lisäksi hyödyntää yhdistyksen viestintäverkostoa jäsenistön keskuudesta koottujen asiantuntijalistojen muodostamiseksi.
• Tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti Deltan toimintaa sekä järjestää alumnitoimintaa.
• Toimintansa tukemiseksi yhdistys omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on ollut Deltan jäsen tai muuten mukana Deltan toiminnassa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai omassa yhteiskunnallisessa asemassaan edistänyt tai tukenut matemaattisen ja luonnontieteellisen maailmankuvan kehitystä. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

4§ Jäseneksi hyväksyminen

Päätös varsinaisen jäsenen hyväksymisestä tai päätös kunniajäseneksi kutsumisesta vaati vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja vähintään 2 ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kaksikymmentä (20) äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos henkilövaaleissa valittavia on enemmän kuin yksi (1) on käytettävä seuraavanlaista suhteellista vaalitapaa. Jokainen äänioikeutettu saa merkitä äänestyslippuunsa järjestyksessä enintään niin monen eri ehdokkaan nimen, kuin on valittavia. Lipussa ensimmäisenä mainittu ehdokas saa yhden (1) äänen, toinen puoli (1/2) ääntä, kolmas yhden kolmasosan (1/3) ääntä ja niin edelleen.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

12§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle.
7. Valitaan rahastonhoitaja seuraavalle kalenterivuodelle.
8. Päätetään muiden hallituksen jäsenten lukumäärä pykälän 7 asettamissa rajoissa ja valitaan muut hallituksen jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.